תקנון אתר "אוצרות הגליל" – תנאי השימוש באתר

1. כללי
1.1. אתר אוצרות הגליל הינו אתר אינטרנט של מיזם התיירות "אוצרות הגליל" שנועד לספק, בין היתר, מידע ותכנים תיירותיים אודות הגליל המערבי. במסגרת האתר ניתן לקבל מידע תיירותי וליצור קשר עם העסקים באזור הגליל המערבי לשם עשיית בירורים, קבלת הצעות מחיר, בדיקת פניות וכיוצ"ב וכמפורט באתר (להלן: "האתר"). התכנים באתר כללים, ואינם מותאמים לצרכיו של מאן דהוא ספציפי.

1.2. . האתר הינו בבעלותה הבלעדית של חברת בני הדרור בע"מ, ח.פ 51-343740-0 (להלן: "החברה").

1.3. . האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.

1.4. כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "הרוכש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.

1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application) בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בעל עת על המשתמש בלבד.

1.6. האתר מוצע לשימוש המשתמש בתנאי שיקבל ללא שינוי את התנאים הכלולים בתקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, לכל מטרה שהיא. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים הללו במלואם וללא כל סייג.

1.7. למען הסר ספק, השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

1.8. להוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (מחשבים נישאים, טלפונים סלולריים, טאבלטים וכיוצ"ב).

1.9. חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.

1.10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו

2. קישורים
2.1. באתר זה נמצאים קישורים (Links) (להלן: קישורים") לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

2.2. אין החברה אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג'.

2.3. אתרי צד ג' אינם בשליטת החברה, התכנים בהם אינם מטעמה של החברה ו/ או מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי החברה אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.

2.4. החברה רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. בנוסף, החברה רשאית להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

2.5. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. החברה אינה אחראית בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

2.6. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים, לרבות מסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם.

2.7. במועד הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג' המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צד ג' המקושר. אם המשתמש סבור שאין אתר צד ג' המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות מיזם אוצרות הגליל, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה.

2.8. אין ליצור קשר (Links) בין האתר ובין כל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אלימות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק

3. אחריות
3.1. המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

3.2. השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש כמות שהוא .("As Is")

3.3. האתר שואף להציע פעילויות למשתמשים בהתאם לפרופיל שהוזן על ידם. יחד עם זאת, החברה אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש, או בכלל.

3.4. השימוש באתר נעשה על אחריותו המלאה של המשתמש.

3.5. החברה אינה אחראית בשום מקרה ובשום אופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות ו/או לאירועים ו/או למקומות המפורטים באתר. החברה גם אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול המוצעים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיול בפועל.

3.6. החברה אינה אחראית לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש יישא לבדו באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.

3.7. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.

3.8. מבלי לגרוע מהקבוע בתקנון זה, השימוש בנתונים ו/או במידע המפורטים באתר ו/או בכל הנובע מהם ו/או המשתמש מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כאמור.

4. בעלות וזכויות יוצרים

4.1. זכות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, האיורים, המסלולים, המפות, קטעי המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר (להלן ביחד: "המידע המוגן") הינם קניינה של החברה בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר.

4.2. הסימנים המסחריים והאייקונים של מיזם אוצרות הגליל, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כסימני מסחר של החברה וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה

4.3. המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע המוגן וכל הקשור באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים על פי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

4.4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

4.5. השימוש במידע המוגן שבאתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן וסביר במידע המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן וסביר כאמור כולל ציטוט סביר מתוך המידע המוגן, תוך ציון מפורש של המקור לציטוט, בין אם הוא החברה ובין אם הוא אחר.

4.6. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.

4.7. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

5. אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות

5.1. המשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישיים, כגון את שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה לאתר ו/או לכל צורך אחר באתר. החברה תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין.

5.2. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לחברה להעביר את פרטיו לצד ג' – כל ספק המציע פעילות ו/או שירות במסגרת האתר, עימו בחר המשתמש לברר פרטים נוספים.

5.3. החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים

5.4. החברה תהיה רשאית מעת לעת לשלוח למשתמש שמסר את כתובתו האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המשתמש לגוף המפרסם.

6. פרסומות ומידע מסחרי
6.1. האתר עשוי לכלול תכנים ומידע מסחרי הנמסרים לפרסום מטעם מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים.

.6.2. החברה לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר והיא אינה בודקת את תוכנם או אמיתותם. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. במידה ותעשה עסקה בין משתמש לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר באתר, הרי שזו עסקה בין הצדדים לה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של החברה.

7 המלצות על טיולים, סדנאות, פעילויות שונות, מסעדות והסדרי לינה
.7.1. ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא, טיולים, סדנאות, פעילויות, מלונות מעבר להצעה כללית בלבד.

.7.2. בכדי לקבל אינפורמציה מלאה בנוגע לכל פעילות המוזכרת באתר על המשתמש להתיר ולהסכים ליצירת קשר עם העסק הרלבנטי באמצעות האתר. יובהר, כי קבלת האינפורמציה מבית העסק הרלוונטי אינה באחריות האתר.

7.3. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני הגולשים) יהיו מלאים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות הגולשים. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת לגולשים לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו.

7.4. מומלץ לכל המטיילים לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה גם לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות וכיוצ"ב.

8. דין וסמכות שיפוט

8.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, להוציא מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול הפנייה אל הדין הזר.

8.2. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

9. שינויים באתר וזמינותו
9.1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל בלא צורך להודיע על כך לגולשים מראש. מובהר, כי לא תעמוד לגולש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

9.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהא רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.

9.3. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל מי מספקיה – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.

10. שיפוי
הגולש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה הגולש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה באתר או בכל הקשור בו.

11. אתרים סלולריים
11.1. כל תנאי השימוש המנויים לעיל, גם לאתר בתצורתו הסלולרית.

11.2. השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי לפי תעריפי המפעילים. לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל עליו מנוי המשתמש. לתשומת הלב – התצוגה עשויה להיות שונה בהתאים לסוג המכשיר

11.3. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת החברה, לאופי הקשר הסלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה בעיניין זה.

12. אפליקציה
12.1. כל תנאי השימוש באתר, נכונים גם לאפליקציה הסלולרית, בשינויים המחויבים.

12.2. התכנים והפעילויות באפליקציה ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים (as available). לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכונות של האפליקציה, של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. השימוש באפליקציה ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

12.3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, או שלא יתקיימו אי אילו תקלות או כשלים בפעולת האפליקציה לרבות בחומרה, בתוכנה ו/או קווי התקשרות לאפליקציה. שיבושים אלו אינם באחריות החברה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בכל הנוגע לשימוש באפליקצייה.

12.4. כל מאפיין (feature) חדש באפליקציה ו/או בשירות, לרבות כל עדכון ו/או גרסה ו/או שדרוג של האפליקציה ו/או השירות גם אם אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאפליקציה, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בהם, אולם ככל שלא תתבקש לעשות כן, יחולו תנאי שימוש אלה.

12.5. לצורך השימוש באפליקציה, חשוב כי תאפשר את השימוש ב-GPS לאיתור מיקומך. אינך חייב לאפשר את השימוש ב- GPS אולם אם לא תעשה כן, יתכן שלא תוכל להנות מחלק מהפונקציות של האפליקציה

13. שונות
13.1. בכל שאלה אודות האתר ו/או פעילות מיזם "אוצרות הגליל" ו/או אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך אנא פנה ישירות באמצעות דוא"ל info@ozrothagalil.org.il.